Инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради и локално пречиствателно съоръжение в поземлени имоти, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АРГО 19” ООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради и локално пречиствателно съоръжение” в поземлени имоти с идентификатори 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660, 14831.6541.661, 14831.6541.662, 14831.6541.663, 14831.6541.664, 14831.6541.665, 14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6506.4, 14831.6541.655, 14831.6541.656,  с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АРГО 19” ООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София,1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

27.07.2021