Инвестиционно предложение от фирма „П И Н ТРАНС“ ЕООД за „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Надежда", гр. София, за други цели – водоснабдяване на автомивка за камиони”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

фирма „П И Н ТРАНС“ ЕООД

гр. София 1233, р-н "Сердика", ул. "Опълченска" № 117, вх. Г, ап. 102
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.1351.23, р-н "Надежда", гр. София за други цели – водоснабдяване на автомивка за камиони”

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Петър Стоянов, тел: 02/9317595

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от. Наредбата за ОВОС

 

 

30.07.2018