Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени на територията на Столична община
04.04.2017