Инициативата „Солидарност в културата” на Столична община продължава

 

Инициативата „Солидарност в културата” на Столична община продължава с подкрепа за независимите културни оператори и организации, активно допринасящи за културния живот в столицата. Финансовата помощ ще бъде насочена към идейни проекти, допълващи и надграждащи културната дейност на организациите от свободната сцена – юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Търговския закон, които реализират своята дейност с подкрепа от публични и частни фондове и/или чрез средства от своята стопанска дейност като не получават постоянна и пълна държавна или общинска субсидия.

От 18 до 25 юни 2020 г. идейните проекти ще се приемат за Направление 3 на инициативата само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/calendar/home.html. Финансирането за един проект ще бъде до 2 500 лв. Проектите трябва да бъдат реализирани онлайн или пред публика от 15 юли до 30 септември 2020 г. като се спазват актуалните санитарни разпоредби.

Общи изисквания към културните оператори, които могат да кандидатстват:

 • Да са организации, регистрирани като търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или ЕТ, осъществяващи дейност в областта на културата;
 • Да имат доказана активност в културния живот на общината в последните две години (2018 и 2019 г.) и съществен принос за постигане на приоритетите на Стратегията за развитие на културата и целите на Стратегията за свободната сцена, което се доказва с представяне на портфолио на организацията с реализирани проекти, програми и инициативи. С предимство се ползват организации, които показват изчерпателно портфолио с реализирани проекти и активности;
 • Да имат действащи проекти за 2020 г., финансирани със собствени средства, по български или европейски фондове или програми, с частни дарения, за което предоставят доказателства. С предимство са организации, които представят повече от един проект или проекти с по-голям обем дейности и обхват;
 • Да имат отменени събития и дейности за периода на извънредното положение, за което представят доказателства;
 • Да не са получили финансиране в Направление 2 на Инициативата „Солидарност в културата”;
 • Да представят описан идейния си проект като посочат периода и начините на реализация и посочат конкретно с какво доразвиват свой действащ конкретен проект, програма или дейност на организацията си;
 • Няма ограничения по отношение съдържанието на проектите, освен спазването на следните изисквания:
  • предложеното творческо съдържание да отговаря на обществените норми;
  • да се спазва принципа на равнопоставеност и да не се допуска дискриминация;
  • да не се използва реч на омразата;
  • да не се нарушават човешките права, като съдържанието да не подбужда към конфликти и противопоставяне, да не създава или подпомага негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа;
  • да се гарантира защита на личните данни съгласно нормативните изисквания и добрите практики;
 • Да представят бюджет за реализацията на проекта, който съответства на предвидените дейности и е реалистичен;
 • Кандидатите да декларират, че авторските и сродните права по проекта са уредени.

С предимство ще бъдат разгледани кандидатурите на организации, които нямат одобрени и финансирани проекти по програми на Столична община, които надвишават 10 000 лв. за един проект или сумарно.

Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Направление 3 на инициативата „Солидарност в културата” ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar//section-25-formulyari_i_dokumenti.html.


Въпросите си можете да задавате на e-mail: dko_so@mail.bg 

16.06.2020