Информация за училищната спортна инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Във връзка с актуализиране на информация за състоянието на училищната спортна инфраструктура моля за Вашето съдействие и предоставяне на справка относно: училищни физкултурни салони, училищни дворове и училищни басейни.
Информацията следва да бъде предоставена съгласно приложена таблица – образец, придружена от снимков материал на електронен носител, в срок до 08 ноември 2019 година.
Моля в справките да бъдат посочени текущи ремонтни дейности, както и планирани такива, за които вече е осигурено финансиране.

Приложение: Таблица за състоянието на училищна спортна инфраструктура       

За повече информация: 
Любомира Радоева, старши експерт, дирекция ПИСТ 
Тел.: 0887 377 061, 02 946 11 18
Е-mail: lyubomira_radoeva@abv.bg 

24.09.2019