Информация за прекласиране на кандидат-ползвателите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ), считано от 01.07.2017 г.

Информация за прекласиране на кандидат-ползвателите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ), считано от 01.07.2017 г.

На 19.06.2017 г., на основание  чл.17 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” се проведе заседание на комисията по чл.15 за преценка възможността и извършване на допълнителен прием, считано от 01.07.2017 г. за услугите „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”.

Комисията актуализира Листата на чакащите за социалната услуга „Асистент за независимо детство” към 09.06.2017 г., съгласно подадените документи в периода от 01.09.2016 г. до 31.10.2016 г. и подадените след промяна на обстоятелствата до 09.06.2017 г. нови Анкети за потребностите и прилежащите към тях документи.   
Във връзка с наличието на финансов ресурс, Комисията включи като ползватели всички деца от Листата на чакащите за социалната услуга „Асистент за независимо детство”, които отговарят на изискванията на чл.6а от НПСУАНЖ. Включените като ползватели деца са вписани в Листа на допълнително включените от 01.07.2017 г. кандидати за ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство”,  съгласно приложения списък:

ИНФОРМАЦИЯ И СПИСЪЦИ

20.06.2017