Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия

Информация
за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г.


I. Одобрени ученици за отпускане на стипендия:

1. Искане вх. № СОА18-ГР94-3190/13.06.2018 г.
2. Искане вх. № СОА18-ГР94-3267/19.06.2018 г.
3. Искане вх. № СОА18-ГР94-3352/22.06.2018 г.
4. Искане вх. № СОА18-ГР94-3368/25.06.2018 г.
5. Искане вх. № СОА18-ГР94-1055/28.02.2018 г.
6. Искане вх. № СОА18-ГР94-3420/27.06.2018 г.
7. Искане вх. № СОА18-ГР94-3434/28.06.2018 г.
8. Искане вх. № СОА18-ГР94-3464/29.06.2018 г.
9. Искане вх. № СОА18-ГР94-3460/29.06.2018 г.
10. Искане вх. № СОА18-ГР94-3501/02.07.2018 г.
11. Искане вх. № СОА18-ГР94-4564/27.08.2018 г.
12. Искане вх. № СОА18-ВК08-440/09.01.2018 г.
13. 1. Искане вх. № СОА18-ГР94-4970/21.09.2018 г.
13. 2. Искане вх. № СОА18-ГР94-4971/21.09.2018 г.
14. Искане вх. № СОА18-ГР94-5114/01.10.2018 г.


На основание чл. 16, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците имат право да получават само една стипендия по реда на Наредбата или на основание на закон или акт на Министерски съвет.
Правото на стипендия се губи при настъпване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


II. Неодобрени ученици за отпускане на стипендия:

1. Искане вх. № СОА18-ГР94-3067/06.06.2018 г.
2. Искане вх. № СОА18-ГР94-3455/28.06.2018 г.
3. Искане вх. № СОА18-ГР94-7878/22.12.2017 г.

Учениците, които не са одобрени за отпускане на стипендия по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ще получат заповед за отказ от кмета на Столична община, с изложени мотиви.
 

11.10.2018