Информация за кандидатите/ползвателите на социална услуга „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) и техните кандидат-асистенти/асистенти

Информация за кандидатите/ ползвателите на социалната услуга  „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) и техните кандидати за асистенти/ асистенти.

С Решение № 15592 от 19.12.2017 г. Върховен административен съд (ВАС) оставя в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).

Във връзка с уреждане правните последици от отменения текст на Наредбата с Решение № 85 от 22.02.2018 г. по Протокол № 48 Столичният общински съвет реши: „Кандидатите за ползватели на социалната услугата „Асистент за независим и активен живот“ за 2018 г. да се оценяват за извършваната от тях трудова и учебна дейност и да им се предоставят точки и часове асистентско съдействие за това, но без да се изискват, представят и вземат предвид при оценяването и класирането документите, изброени в чл. 5, ал. 2, т. 4 от НПСУАНЖ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. “

В изпълнение решението на Столичния общински съвет, Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ отмени извършеното класиране на 09.02.2018 г. считано от 01.01.2018 г. и остави в сила извършеното класиране на 20.12.2017 г., при което лицата, отговарящи на изискванията на чл. 4 от НПСУАНЖ, се оценяват за извършваната от тях трудова и учебна дейност, а на вписаните в Листа на включените се предоставят и часове асистентско съдействие за това.

Информирам всички заинтересовани страни, че считано от 01.01.2018 г. остават действащи решенията относно ползването на социалната услуга „Асистент за независим  и активен живот“(Приложение № 1.14 към НПСУАНЖ) и Картите за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим  и активен живот“ (Приложение №1.15 към НПСУАНЖ) от 20.12.2017 г. на кандидатите/ползвателите на социалната услуга, тъй като за същите са влезли в сила индивидуални административни актове и на лицата не са издадени други такива от комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ.

В изпълнение на решението на Столичния общински съвет за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на кандидатите/ползвателите на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“, които учат/работят няма да им се изискват, същите няма да представят, както и няма се вземат предвид при оценяването и класиране документите, изброени в чл. 5, ал. 2, т. 4 от НПСУАНЖ.

 

 

 

09.03.2018