Информация относно провеждане на официални церемонии "Откриване на обект" за проект BG16RFOP001-5.001-0030-C01 "Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността"

Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ИНФОРМАЦИЯ

На 20.04.2021 г. (вторник) Столична община организира официални церемонии „Откриване на обект“ на три сгради, находящи се на следните адреси:

  • Район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2 от 10:00 ч.
  • Район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23 от 11:00 ч.
  • Район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1 от 12:00 ч.

Обектите са подлежащи на реновиране по проект BG16RFOP001-5.001-0030-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 766 700,30 лв.

Постигнатите резултати от реализацията на проекта са: извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в 3 обекта. Ремонтираните сгради ще осигурят условия за предоставянето на следните социални услуги в общността:

  • 2 Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (в р-н Надежда и р-н Овча купел);
  • 2 Центъра за обществена подкрепа (в р-н Надежда и в р-н Подуяне);
  • 1 Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (в р-н Надежда).
20.04.2021