Информация относно провеждане на информационно събитие по повод приключването на проект BG16RFOP001-5.001-0030-C01 "Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността"

Проект: BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

На 20.04.2021 г. (вторник) от 13:30 ч. в гр. София,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 58, ет. 2, зала „Европа“, Столична община организира информационно събитие по повод приключването на проект BG16RFOP001-5.001-0030-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 766 700,30 лв.

Oбщата цел е създаване на подходящи материални условия за предоставяне на 5 нови социални услуги в общността за деца и младежи, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, чрез осигуряване на модерна и ефективна социална инфраструктура.

 

Постигнатите резултати от реализацията на проекта са: извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в 3 обекта. Ремонтираните сгради ще осигурят условия за предоставянето на следните социални услуги в общността:

- Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа, находящи се в сграда на адрес ж.к. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" № 23 (Сградата на бивш дом за деца „Асен Златаров“ ) - етажи 2 и 3;

- Център за обществена подкрепа, находящ се в сграда на адрес ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида" № 1 (Бивш СУПЦ „Княз Борис I“ ) – етаж 4, подпокривен;

- Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, находящ се в сграда на адрес кв. "Горна Баня", ул."Христо Стефчов" № 2 (Бивш ДДЛРГ „Христо Ботев“).

 

20.04.2021