Столична община съобщава за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот във връзка с реализацията на обект: „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, район „Младост“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост СЪОБЩАВАМ, че е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, район „Младост“, гр. София, съгласно действащия регулационен план на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. на главния архитект на София и ПУП/ИПРЗ за кв. 1, 2, 10 и 12, одобрен с Решение № 469 по Протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС, а именно:

Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-107/02.10.2018 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.4081.9570 – незастроен, с площ 60 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4081.1327 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА..................
                                                           /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

12.10.2018