Гимназията по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” в София ще бъде изцяло обновена със средства по ОПРР

Днес беше направена символичната първа копка по Проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”. Строително-ремонтните работи се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Столичната община, а общата му стойност е 1,6 млн. лв.

Дейностите включват ремонт и обновяване на сградата и двора на училището, създаване на пряк достъп за хора в неравностойно положение, изцяло ново и модерно обзавеждане на класните стаи, както и оборудване за лабораторията по професии.

Целта на проекта е да се изгради благоприятна, съответстваща на съвременните образователни изисквания среда, която да спомогне за предоставяне на обучителни услуги, отговарящи на националните и европейските нормативи за качество.

07.09.2018