Фирмите подават документи за такса смет от 1 октомври

 

От 1 октомври 2022 г. започва да тече двумесечният срок, в който юридически лица и еднолични търговци могат да подават молби и декларации за определяне размера на такса смет за 2023 г. за нежилищни имоти според генерираното количество отпадъци. 

Вариантите са: декларация за определяне на брой контейнери или молба за издаване на заповед за допускане на пряко договаряне със специализирани фирми за сметосъбиране и сметоизвозване.

През миналата година от тази възможност се възползваха над 7 500 компании.

Освен на място в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 44 – Дирекция "Икономика и търговска дейност".

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents   

Юридическите лица, които не използват възможността за определяне на дължимата такса според количеството смет за нежилищните имоти, заплащат такса според отчетната им стойност/данъчната им оценка.

 

29.09.2022