ЕК одобри първия голям проект по ОПРР 2014 – 2020 за „Интегриран градски транспорт – фаза II“ на Столична община

На 08.10.2018 година Европейската комисия (ЕК) одобри проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ на Столична община, който е "голям“ проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 г. и се финансира в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. http://bgregio.eu/novini/1603/evropeyskata-komisiya-odobri-parviya-golyam-proekt-po-oprr-2014-2020-za-integriran-stolichen-gradski-transport---faza-ii--na-stolichna-obshtina.aspx

Общата стойност на проекта е в размер на 125 млн. лв., от които 107,3 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по ОПРР.

Основните дейности, включени в проекта, са свързани с реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ – от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци", реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“, закупуване на 13 нови нископодови съчленени трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта като по този начин ще допринесе за решаване на проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, нарастващите задръствания, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на цялостната стратегия за развитие на интегриран столичен градски транспорт.

10.10.2018