Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Проект: „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-51/ 31.05.2011 г.

Столична община – бенефициент по Проекта за социално включване, провжда процедура за избор на изпълнител за: "Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”.

Столична община отправя ПОКАНА за участие в процедурата до фирми, специализирани да извършват доставка на медицинско оборудване и обзавеждане, предмет на настоящата поръчка.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

Краен срок за получаване на оферти: 15.11.2013 г.

За допълнителна информация: дирекция „Обществени поръчки и концесии” Блага Живкова – тел. 02 9377 545.

01.11.2013