Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет психични разстройства)


Адрес: ул. “Екзарх Йосиф” № 59
Директор: Емилия Маркова
Телефони: 02 988 12 45, 0878 556 289

Капацитет: 25 лица

Целеви групи:

 • лица над 18 годишна възраст с хронични психични разстройства във фаза на ремисия;
 • шизофренни и шизоафективни разстройства, клинични депресии, лека към средна умствена изостаналост.

Предлагани дейности:

 • социално консултиране;
 • арттерапия;
 • литературен клуб;
 • музикотерапия;
 • група за социални умения;
 • трудотерапия;
 • двигателна терапия/туризъм;
 • посредничество.

Ред за предоставяне на услугата:

 • След подаване на молба от потребителя до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянно местоживеене съгласно чл. 40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Към молбата се прилагат:

 • копие от документ за самоличност;
 • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова или документ, удостоверяващ наличие на съответно психическо разстройство.

Настаняването в Дневния център се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – "Оборище".

09.11.2016