"ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – за поставяне на кафе автомат

Диагностично-консултативен център „XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 11/11.05.2021 г. на Управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – поставяне на кафе автомат. Имотът се намира на партера в сградата на ХХХ ДКЦ, район „Връбница“, ж.к. „Обеля“ – ул. 108-ма.

Предназначение: Имотът ще се ползва за поставяне на „Вендгин автомат“.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 160 (сто и шестдесет) лева без ДДС и 192 (сто деветдесет и два) лева с ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302, ВIС: BPBIBGSF, Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16:00 часа на 19.05.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 16:00 ч. на 20.05.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16:00 ч. на 20.05.2021 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.05.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар д-р Цветан Недялков – Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, Решение № 11/11.05.2021 г.


 
14.05.2021