"ДКЦ XXX - София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственос,т на помещение, представляващо част от имот в Клинична лаборатория в сградата на "ДКЦ XXX - София" ЕООД

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 19/23.04.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София“ ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, а именно: Помещение, представляващо: част от имот в Клинична лаборатория в сградата на "ДКЦ XXX –София" ЕООД, с адрес: София, 1326, ж.к. "Обеля 2", със застроена площ 17,42 кв. м и идеални части 9,12 кв. м от общите части на сградата.

Предназначение: Имотът ще се ползва за лаборатория по „Микробиология и Паразитология”.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 278 (двеста седемдесет и осем) лева, без вкл. ДДС и 333,60 (триста тридесет и три лв. и 60 стотинки) лева е вкл. ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, смет и асансьор, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно "Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект “ –Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 20.05.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX –София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 20.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 20.05.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.05.2019 г. от 00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 16.00 ч. на 30.05.2019 г.

Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 31.05.2019 г. от 11.00 часа.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

 

Д-р Цветан Недялков – Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД

 

30.04.2019