"ДКЦ XXX – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – за студио за козметични процедури

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 66/29.10.2018 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София"' ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: помещение, с площ от 34,78 кв. м (тридесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му идеални части 17,04 кв. м от общите части на сградата, намиращо се на трети етаж на сградата, в която се помещава "ДКЦ XXX – София" ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108 (на трети етаж, вдясно от стълбите по коридора).

Предназначение: Имотът ще се ползва като Студио за козметични процедури.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 566 (петстотин шестдесет и шест) лв. без ДДС или 679,20 (шестотин седемдесет и девет лева и 20 стотинки) лева с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG65UBBS88881000741340, ВIС: UBBSBGSF, Банка: Обединена Българска Банка. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 19.11.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС (36 лева с ДДС), платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София" ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 19.11.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 19.10.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 20.11.2018 г. от 11.00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 16.00 ч. на 27.11.2018 г.

Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 20.11.2018 г. от 11.00 часа.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

Д-р Цветан Недялков – Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД

 

Решение № 66/29.10.2018 г.


 

05.11.2018