ДКЦ XXII - София обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на центъра, което да се ползва за аптека

Диагностично-консултативен център XXII - София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, съгласно Решение (заповед) № 235/01.08.2017 г. на управителя на „ДКЦ XXII - София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Помещение, с полезна площ от 51.09 кв.м. (петдесет и едно цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 51,89 кв. м. (петдесет и едно цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра) от общите части на сградата, намиращо се на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII - София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, вдясно от Централния вход на лечебното заведение.

Предназначение: Имотът ще се ползва като аптека.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: 778,00 лв. (седемстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII - София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 17.08.2017 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДЦС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXII - София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 17.08.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 17.08.2017 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.08.2017 г. от 11.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII - София” ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 04.09.2017 г.
Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.09.2017 г. от 11.00 часа.

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Илиева - завеждащ администратавна служба

Д-р Лили Кирилова - Управител на „ДКЦ XXII - София” ЕООД

Решение № 235/01.08.2017 г.


 

01.08.2017