"ДКЦ XX – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет и помещение за медицинска, дентална, медико-дентална и други дейности

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 5/20.10.2017 г.
на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД

І. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 13.11.2017 г., от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на следните имоти:

1. Кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, № 308, с площ 17,32 м2 и прилежащи части 19,96 м2 

2. Помещение, находящо се на ІІІ-ти етаж (зала), за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, с площ  116,90 м2,  находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 –17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение  на недвижимите имоти: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД  дейности.                    

 Начална конкурсна цена :

1. Кабинет № 308 – 110,00 (сто и десет) лева без ДДС месечно

2. Помещение (зала) – 625,00 (шестстотин двадесет и пет ) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 15.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 10.11.2017 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878 419207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 10.11.2017 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

25.10.2017