"ДКЦ XVI – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение,намиращо се в сградата на "ДКЦ XVI – София" за срок от три години, за лекарски кабинет

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI – СОФИЯ ЕООД

кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2 тел.: /02/ 4651844

 

I. Откривам конкурс за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на "ДКЦ XVI – София" за срок от три години, за лекарски кабинет.

II. Описание на обекта – Отдават се под наем Кабинет № 108 на първия етаж в сградата на ДКЦ № 16, с площ 15,50 кв. м, за лекарски кабинет.

III. Началната месечна наемна цена е определена от независим оценител и се равнява на 80лв/ осемдесет лева/.

IV. Търгът ще се проведе в сградата на "ДКЦ XVI – София" ЕООД, кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2, 3-ти етаж, в кабинета на Управителя, от 13:00 ч. на 08.06.2022 г.

V. Документацията се получава всеки работен ден в "ДКЦ XVI – София" ЕООД, гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2, отдел „Де­ловодство", от датата на публикуване на обявата в централен еже­дневник до 15:00 часа на 07.06.2022 г.

Цената на документацията е 20,00 лв. (двадесет лева) с вклю­чен ДДС, платима в касата на Диагностично-консултативния център или по банкова сметка Уникредит Булбанк, BIG: UNCRBGSF; IBAN: BG77UNCR96601035961719

VI. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга е до 15:00 ч. на 07.06.2022 г. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик в "ДКЦ XVI – София" ЕООД, гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2, отдел „Деловодство".

Допълнителна информация: тел. 0892497349.

18.05.2022