ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение, предназначено за кафе-бюфет

“ДКЦ 14 - СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение, предназначено за кафе-бюфет, находящо се в сутерена на сградата на дружеството - гр. София, ул. ”Д-р Ст. Сарафов” № 7, с площ от 58 кв.м. и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 210 (двеста и десет) лева, без вкл.ДДС

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 210 (двеста и десет) лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на “ДКЦ 14-София” ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 12.05.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч. на 13.05.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.05.2016 г. от 10,30 ч.

За справки: тел.02/952 13 63
19.04.2016