ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три кабинета в сградата на дружеството

”ДКЦ 14 - София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения — кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството, гр. София, ул. “Д-р Ст. Сарафов” № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 308 с площ от 15,71 кв. м. — 200 лв.; кабинет № 310, с площ от 12,40 кв.м. — 160 лв.; кабинет № 311Б с площ от 12,80 кв.м. — 165 лв. 

Депозит за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответния кабинет и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация. 

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на ”ДКЦ 14 - София" ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 20.09.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч. на 21.09.2016 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.09.2016 г. от 10.30 часа. 

За справки: тел.02/ 952 13 63

01.09.2016