ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет № 302 в сградата на дружеството

„ДКЦ 14 - СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение — кабинет № 302, находящо се на третия етаж в сградата на дружеството - гр. София, ул. “Д-р Ст. Сарафов” № 7, с площ от 17,05 кв.м. и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл.ДДС. 

Депозит за участие в конкурса е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация. 

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, кото се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав.адм. служба на 4-ти етаж в сградата на „ДКЦ 14 София“ ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 16.06.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч. на 17.06.2016 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 20.06.2016 г. от 10.30 ч.

За справки: тел.02/ 952 13 63

01.06.2016