ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект аптека

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XIII – СОФИЯ” ЕООД 
гр. София 1421, ул."Димитър Хаджикоцев" № 20, тел. 963 04 83, факс:866 59 97, e-mail: dkc13@abv.bg

РЕШЕНИЕ №41/05.02.2016 г.

На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на обекта, предмет на настоящото решение, съставлява 2.65% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2015 г.

РЕШИХ

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „АПТЕКА” с обща площ 53.21 кв.м. и общите части 0.87% , като реално обособена част от сградата на „ДКЦ XIII - София” ЕООД, находяща се в град София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20.

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години.

3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер 150 (сто и петдесет) лева с ДДС.

4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария", находяща се на 2-ри етаж от касиер-счетоводител Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 09.03.2016 г., срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването й. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС, платими в касата на дружеството.

5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 09.03.2016 г.

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, без включено ДДС, сума, определена от след оценка на лицензиран оценител за наемна цена на обекта, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17,00 ч. на 09.03.2016 г.

8. Решението за конкурса да се публикува в един централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 20 дни преди датата на конкурса.


УПРАВИТЕЛ:
(д-р Райна Божкова)

09.02.2016