ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект – обособена част от четириетажна сграда на „ДКЦ XIII – София” ЕООД

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на  самостоятелен обект – обособена част от четириетажна сграда на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, находяща се на ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20. Обект: „АПТЕКА” с обща площ от 40.21 кв. м, заедно с прилежащите  0.085% идеални части от общите части на сградата, с първоначална цена от 650  лв. (шестстотин и петдесет лева) с ДДС, определена след оценка от лицензиран експерт.

     
2. Помещението се отдава под наем за срок от три години. 
    
3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС. 
    
4. Конкурсната документацтя се получава в „Обща канцелария", находяща се на 2-ри етаж, от касиер-счетоводителя Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на  02.11.2017 г. срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването ѝ. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева), платими в касата на дружеството     

5. Оглед на помещението, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 02.11.2017 г. 
    
6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева) с включен ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 
    
7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на  02.11.2017 г. 
    
     
УПРАВИТЕЛ: 
(Д-р Райна Божкова) 

   

 

19.10.2017