ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет по „Дентална медицина”


1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на  кабинет по „Дентална медицина” № 29, ет. 3 в  сградата на „ДКЦ XIII  София” ЕООД, находяща се на ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20. Обект: кабинет по „Дентална медицина” с обща площ от 18.44 кв. м, е с първоначална наемна цена от 240  лв. (двеста и четиридесет лева) с ДДС, определена след оценка от лицензиран експерт.

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години. 

3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС. 

4. Конкурсната документацтя се получава в „Обща канцелария", находяща се на 2-ри етаж, от касиер-счетоводителя Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на  02.11.2017 г. срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването ѝ. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева), платими в касата на дружеството.     

5. Оглед на помещението, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 17. 00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 02.11.2017 г. 

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на  02.11.2017 г. 
    
     
 УПРАВИТЕЛ: 
 (Д-р Райна Божкова) 

   
   

 

19.10.2017