ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в сградата на дружеството

Р Е Ш Е Н И Е № 294 / 14.10.2016 г.

На основание чл. 27, ал. З от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на помещението, предмет на настоящото решение, съставлява 0.09% (нула цяло, нула девет процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2015 г.    

РЕШИХ    

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на обект с обща площ от 9 кв. метра, намиращо се в югозападната част на първия етаж от сградата на „ДКЦ XIII - София" ЕООД, находяща се в град София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20 със самостоятелен вход и част от помещение с обща площ от 8 кв. м., намиращо се в югозападната част на етаж 3-ти, заедно с припадащите се 0,01 % идеални части от общите части на сградата за мoнтаж на антена на покрива на същата сграда с площ от 9 кв.м. (девет квадратни метра). 

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години. 

3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС. 

4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария”, находяща се на 2-ти етаж, от касиер-счетоводител Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 15.30 часа на 01.11.2016 г., срещу представендокумент от касата на дружеството за закупуването й. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС, платими в касата на дружеството или по банкова сметка в “Общинска банка” АД, клон Черни връх, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG96SOMB91301010231901. 

5.Огле д на помещенията, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 01.11.2016 г. 

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 900 лв. (деветстотин и петдесет лева), с включен ДДС., вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 15.30 ч. на 01.11.2016 г. 

8. Решението за конкурса да се публикува в един централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 14 дни преди датата на конкурса. 

УПРАВИТЕЛ: 
(д-р Райна Божкова Еанева)

17.10.2016