ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - Кафене заведение за бързо хранене с обща площ от 122.71 кв.м.

РЕШЕНИЕ № 188/20.06.2016 г.

На основание чл. 27, ал. З от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на обекта, предмет на настоящото решение, съставлява 2.97% (две цяло деветдесет и седем процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2015 г. 

РЕШИХ

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект — "Кафене заведение за бързо хранене" с обща площ от 122.71 кв. метра, реално обособена част от сградата на „ДКЦ XIII - София“ ЕООД, находяща се в град София, ул. „Димитьр Хаджикоцев” № 20 със самостоятелен вход, заедно с припадащите се 0,087% идеални части от общите части на сградата. 

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години

З. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер 150 (сто) лева с ДДС. 

4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария”, находяща се на 2-ри етаж от касиер-счетоводител Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 07.07.2016 г., срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването й. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС, платими в касата на дружеството. 

5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 07.07.2016 г. 

6. 0пределям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 600 /шестотин/ лева, с включено ДДС, сума, определена от лицензиран оценител за наемна цена на обекта, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на 07.07.2016 г. 

8. Конкурсът ще се проведе на 08.07.2016 г. от 10.30 часа в сградата на лечебното заведение. 

9. В случай, че при първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на оферти да бъден продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит 17 часа на 22.07.2016 г. Повторният конкурс ще бъде проведен при същите условия и на същото място като комисията за провеждане на конкурса ще заседава на 25.07.2016 г. от 10 часа. 

10. Решението за конкурса да се публикува в един на сайта на Столична община най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

Управител:
(д-р Райна Божкова)

23.06.2016