ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - едноетажна къща с обща площ от 80 кв.м.

РЕШЕНИЕ № 190/20.06.2016 г.

На основание чл. 27,ал. З от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет и с оглед обстоятелството, че балансовата стойност на обекта, предмет на настоящото решение, съставлява 0.73% (две цяло деветдесет и седем процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2015 г. 

РЕШИХ

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - “Едноетажна къща” с обща площ от 80 кв.метра, реално обособена част към сградата на „ДКЦ ХIII - София” ЕООД, находяща се в град София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20, със самостоятелен вход, заедно с прилагащите се 0,014 % идеални части от общите части на сградата. 

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години

3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването й в размер 150 (сто) лева с ДДС. 

4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария”, находяща се на 2-ри етаж от касиер-счетоводител Радка Бошнакова от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 07.07.2016 г.„ срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването й. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС, платими в касата на дружеството. 

5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 07.07.2016 г. 

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса, в размер на 340 (триста и четиридесет) лева, с включено ДДС, сума, определена от лицензиран оценител за наемна цена на обекта, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на 07.07.2016 г. 

8. Конкурсът ще се проведе на 08.07.2016 г. от 11.00 часа в сградата на лечебното заведение. 

9. В случай, че при първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на оферти да бъден продължен. Краен срок за подаване на за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 17 часа на 22.07.2016 г. Повторният конкурс ще бъде проведен при същите условия и на същото място, като комисията за провеждане на конкурса ще заседава на 25.07.2016 г. от 10.00 часа. 

10. Решението за конкурса да се публикува в един централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 14 дни преди датата на конкурса. 

Управител:
(д-р Райна Божкова)

23.06.2016