"ДКЦ XII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне на вендинг машини

"Диагностично-консултативен център XII – София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район "Люлин", ул. "Кореняк“ № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, а именно:
Имот 1: Площ от 1.5 кв. м (едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни в коридора на втория етаж на сградата, в която се помещава "ДКД XII – София" ЕООД, с адрес: град София, район "Люлин", ул. "Кореняк" № 17, срещу стълбите на лечебното заведение. Предназначение: за поставяне па общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Имот 2: Площ от 1.5 кв. м (едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни в коридора на втория етаж на сградата, в която се помещава "ДКЦ XII – София" ЕООД, с адрес: град София, район "Люлин”, ул. "Кореняк” № 17, до Клиничната лаборатория, срещу Детска консултация. Предназначение: за поставяне па общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване па договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена:
Имот 1: 100 лв. (сто лева) без ДДС.
Имот 2: 100 лв. (сто лева) без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 50 (петдесет) лева за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на "ДКЦ XII – София" ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF: Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 09.02.2018 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС, платима в касата (ет. З, ст. 65) на "ДКЦ XII – София” ЕООД, не по-късно от 13,00 ч. на 09.02.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 09.02.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.02.2018 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София – 1324, район "Люлин“, ж.к. "Люлин”, ул. "Кореняк" № 17, в сградата на "ДКЦ XII – София“ ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 26.02.2018 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 27.02.2018 г. от 09.30 часа. За справки тел: 02 9271435 Иванка Атанасова.

19.01.2018