ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение със санитарен възел, за магазин за ортопедични продукти и помощни средства

„Диагностично - консултативен център XII - София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин’’, ул. Кореняк“ № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем па имот - частна общинска собственост - Обособено помещение със санитарен възел, с обща площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра), заедно с прилежащите му 1.09 кв.м. (едно цяло и девет стотни квадратни метра) от общите части на сградата, находящо се на приземния етаж на база 2 в която се помещава "ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. "Проф. Александър Станишев” № 17, от северната страна на сградата, със самостоятелен вход. Имотът ще се ползва като магазин за ортопедични продукти и помощни средства.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена е в размер на 350 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 лв., впосим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 12.10.2017 г.

Цена на конкурсната документация - 30 лв. без /ДДС платима в касата /ет. З, ст. 65/ на "ДКЦ XII - София" ЕООД, не по-късно or 13.00 ч. на 12.10.2017 г.
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00 ч. на 12.10.2017 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 13.10.2017 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324 район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. "Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София" ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 31.10.2017 г.

Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 01.11.2017 г. от 09.30 часа.

За справки тел: 02/ 9271435 - Иванка Атанасова.

20.09.2017