ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособено еднопространствено помещение за кафе

"Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв.м., с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на База 1 в сградата, в която се помещава "ДКЦ ХII - София" ЕООД, с адрес: град София,район "Люлин", ул. "Кореняк” № 17.

Имотът ще се ползва като кафе.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена е в размер на 350 лв. без ДДС.

Депозит за участие в конкурса е в размер на 40 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII - София“ ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIС): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 26.05.2016 г.

Цена на конкурсната документация: 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет. З, ст. 65) на „ДКЦ ХII - София" ЕООД, не по-кьсно от 13.00 ч. на 26.05.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 26.05.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 27.05.2016 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ ХII - София“ ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни.

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 13.06.2016 г.

Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.06.2016 г. от 09.30 часа.

За справки тел: 02/ 9271435 — Иванка Атанасова
11.05.2016