ДКЦ XII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обособено помещение - кафе

Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Обособено помещение - кафе, със санитарен възел, с обща площ от 50 кв.м., заедно с прилежащите му 1.09 кв.м. от общи части от сградата, находящо се на приземния етаж (северна страна със самостоятелен вход) на база 2, в която се помещава „ДКД XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17.

Имотът щe се ползва като кафе. 

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. 

Минималната наемна цена е в размер на 450 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 17.03.2016 г.

Цена на конкурсната документация: 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3. ст. 65) на „ДКЦ XII – София” ЕООД, нe по-късно от 13.00 ч. на 17.03.2016 г.

Краен срок за подаване па документи за участие: 13:00 ч. на 17.03.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседаниe на 18.03.2016 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 14 дни. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 01.04.2016 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание па 04.04.2016 г. от 09.30 часа.

За справки тел: 02/9271435 - Иванка Атанасова.

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

01.03.2016