ДКЦ XII - София ЕООД продължава срока за подаване на офертите с 14 дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв.м., за кафе

"Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район "Люлин", ул. "Кореняк" № 17 обявява, че поради липса на подадени оферти за публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв.м., с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на База 1 в сградата, в която се помещава "ДКЦ XII - София" ЕООД, с адрес: град София, район "Люлин", ул. "Кореняк" № 17, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 14 дни, съгласно заповедта за откриване на конкурса. Всички останали условия остават непроменени. 

Имотът ще се ползва като кафе. 

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. 

Минималната наемна цена е в размер на 350 лв. без ДДС. 

Депозит за участие в конкурса е в размер на 40 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на "Диагностично-консултативен център XII - София" ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIС): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 13.06.2016 г. 

Цена на конкурсната документация - 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет. З, ст. 65) на "ДКЦ ХII - София" ЕООД, не по-кьсно от 13.00 ч. на 13.06.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 13.06.2016 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.06.2016 г. от 09.30 часа. 

За справки тел: 02/ 9271435 — Иванка Атанасова.

30.05.2016