ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 36.00 кв.м„ за аптека

„Диагностично-консултативен център XII - София“ ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. ,Кореняк” № 17 публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Помещение, с площ от 36.00 кв.м„ заедно с прилежащите му 1.44 кв.м. от общите части на сградата, находящо се на пьрвия етаж на база 1, в която се помещава „ДKЦ XII - София“ ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, срещу Централния вход на „ДКЦ XII София“ ЕООД. Имотът ще се ползва като аптека. 

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. 

Минималната наемна цена е в размер на 2500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на Диагностично-консултативен центьр XII - София“ ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIС): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 04.07.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет. З, ст. 65) на „ДKЦ XII - София“ ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 04.07.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 04.07.2016 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.07.2016 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ ХII - София“ ЕООД. 

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 01.08.2016 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.08.201 г. от 09.30 ч. са. 

За справки тел: 02/ 9271435 — Иванка Атанасова. 

09.06.2016