ДКЦ VIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети и гаражни клетки

„ДКЦ VIII – СОФИЯ” ЕООД

„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост:
- 2 броя лекарски кабинети № 1 и 9 бл. П2 ет. 11 с площ 42.64 кв.м - неотложна медицинска помощ, минимална наемна цена 275.00 (двеста седемдесети пет) лева с ДДС;
- 3 броя гаражни клетки с площ по 18.00 кв.м, минимална наемна цена 48.00 (четиридесет и осем) лева с ДДС за всяка една
находящи се в град София, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.

Срок за отдаване под наем: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.01.2016 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.

Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII – София” ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в срок до 15.00 часа на 26.01.2015 г.

Цена на конкурсната документация: 36 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч в срок до 25.01.2016 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Краен срок за подаване на документи за участие: 15.00 часа на 26.01.2016 г.

За справки: 359/02/9382717
 

Д-р Сл. Славчев
Управител на „ДКЦ VIII - София” ЕООД
11.01.2016