ДКЦ VIII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на дружеството

ОБЯВЛЕНИЕ

„ДКЦ VIII — София“ ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда“, ул. „Христо Силянов ” № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот — частна общинска собственост
  
- 2 6роя лекарски кабинети № 332 и 333 бл.П1 ет. 3 с площ по 23.31 кв.м — помещенията да се ползват за кабинети по дентална медицинска помощ, минимална наемна цена по 167.00 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС, за всеки.
- 3 броя помещения за офиси, а именно стая № 230 , ет. 2 с площ 13.32 кв.м, стая № 310, ет. З с площ 20.40 кв. м. и стая № 318 , ет. 3 с площ 20.02 кв.м., заедно с припадащите им се идеални части от общите помещения на сградата с площ — 23.11 кв.м, или общата площ на отдавания имот — 76.85 кв.м. — имотът следва да се ползва като офис на териториално поделение на НЗОК. Минимална наемна цена 590.00 (петстотин и деветдесет лева) с ДДС общо за помещенията.
- 1 брой помещение на партера в ляво от централния вход с площ от 20.00 кв.м. — помещението да се ползва за Оптика. Минимална наемна цена 240.00 лв (двеста и четиридесет) с ДДС.
- 1 брой помещение на партера вдясно от централния вход срещу аптеката с площ от 15.00 кв.м. помещението да се ползва за магазин за биопродукти и билки. Минимална наемна цена 180.00 лв. (сто и осемдесет) с ДДС.
- 1 брой помещение в сутерена на бл.П2 с площ от 20.48 кв.м — помещението да се ползва за склад. Минимална наемна цена 56.00 лв. (петдесет и шест) с ДДС.

Находящи се в град София, район „Надежда“, ул. „Христо Силянов ” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII - София“ ЕООД.

Срок за отдаване под наем -  три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.11.2016 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII - София“ ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД с адрес: град София, р-н „Надежда”, ул. „Христо Силянов ” № 77, в срок до 15.00 часа на 25.11.2016 г.

Цена на конкурсната документация - 36 лева с ДДС, платими в касата (ет.2, ст. 203) на „ДКЦ VIII - София“ ЕООД. Оглед на обета се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. в срок до 24.11.2016 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие - 15.00 часа на 25.11.2016 г.

За справки: 359/02/9382717 д-р сл. Славчев - Управител на „ДКЦ VIII - София“ ЕООД

11.11.2016