ДКЦ VІ - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кафе с магазинно помещение

На основание чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС и Заповед №87/05.02.2016 г. на Управителя на „ДКЦ VІ - София” ЕООД , ще се проведе конкурс за отдаване под наем на имот - обособен части от капитала на „ДКЦ VІ - София ” ЕООД, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ул. ”Коньовица” № 65, представляващ: Кафе с магазинно помещение, с обща застроена търговска площ от 109 кв.м, в т.ч. кафе - 73 кв.м., магазинно помещение - 36 кв.м, разположен в сградата на „ДКЦ VІ - София” ЕООД, приземен етаж, при начална конкурсна цена за месечен наем 1 220 лева, без ДДС.

Срок договор за наем: 3 (три) години.

Предмет на развивана търговска дейност: съгласно изискванията на чл. 5 от Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозит за участие, в размер на 10 % от началната конкурсна месечна вноска, който се внася в касата на „ДКЦ VІ - София” ЕООД, находяща се в сградата на лечебното заведение, ет. 2 до 16.30 часа на 11.03.2016 г.

Конкурсна документация: закупуват се всеки работен ден до 16.30 часа на 10.03.2016 г. от касата на лечебното заведение, на единична цена от 20 (двадесет) лева.

Срок и място за подаване на конкурсни предложения: до 16.30 часа на 11.03.2016 г. в деловодството на „ДКЦ VІ - София” ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение, ет. 3.

Срок за оглед на имотите: всеки работен ден от 10.02.2016 г. до 11.03.2016 г. от 9.00 часа до 16.30 часа.

Провеждане на конкурса: 9.30 часа на 12.03.2016 г. в сградата на „ДКЦ VІ - София” ЕООД от конкурсна комисия, назначена с моя заповед.

Документи за участие в конкурсните процедури: 
Заявление за участие в конкурсна процедура за отдаване под наем на имот - обособена част от капитала на „ДКЦ VІ - София” ЕООД – образец; Административни сведения - образец; Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията не по-късно от 20.03.2015 г. за ЮЛ и ЕТ; Оригинал на нотариално заверено пълномощно в случай на участие чрез пълномощник; Декларация за оглед на имота - образец; Удостоверение за наличие/липса на задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от ДОПК - оригинал; Декларация, че кандидатът не е лишен от право да упражнява търговска дейност не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация – образец; Ценово предложение - образец; Доказателства за търговски опит и репутация на кандидата; Документ за внесен депозит - копие; Документ за закупена конкурсна документация - копие.

Критерии за оценяване на предложенията: 
Класирането се извършва на база максимален брой събрани точки. 
Основни критерии: 
1. Цена (За всяко предложено увеличение в размер на 5% над първоначалната конкурсна наемна цена - 10 т.)
2. Опит по договори за наем на имоти общинска/държавна собственост, както и на имоти, собственост на лечебни заведения (Максимален брой точки - 20. За опит до 3 година - 10 т., за опит между 3 и 5 години - 15т., за опит над 5 години - 20 т.) 
За кандидати получили равен брой точки, класирането в конкурса се извършва на база най-висока предложена наемна цена.

Изисквания към кандидатите: 
В конкурса имат право да участват кандидати - български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и техни обединения, които нямат задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 и чл. 162, ал. 2 от ДОПК и не са лишени от право да упражняват търговска дейност. Юридическото лице не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация.
09.02.2016