ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещения на партерен етаж на дружеството

На основание чл. 27, ал. 3 от НОЛЗ и Решение от 16.02.2017 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на ОБЕКТ в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД, на ул. „Иван Вазов“ № 5, кв. 457, УПИ XIII, м. „Централна градска част“, Район Средец, обявявам конкурс както следва:
   
1. Описание на обектите:
1.1. Помещение № 3.6 с нетна площ 11.34 кв.м., намиращо се на партерен етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД
1.2. Помещение № 3.7 с нетна площ 14.41 кв.м., намиращо се на партерен етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД
1.3. Помещение № 3.8 с нетна площ 17.40 кв.м., намиращо се на партерен етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД
   
   
2. Адрес на обекта: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 5;
   
3. Срок на договора: 36 (тридесет и шест) месеца;
   
4. Начална конкурсна цена:
   
4.1. За помещение № 3.6.: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м. или общо 204,12 лв. (двеста и четири лева и дванадесет стотинки) на месец.
4.2. За помещение № 3.7: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м. или общо 259,38 лв. (двеста петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки ) на месец
4.3. За помещение № 3.8: 18 лв. (осемнадесет лева) на кв. м. или общо 313,20 лв. (триста и тринадесет лева и двадесет стотинки ) на месец
   
 „Дентален център VI София“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС.
   
5. Огледи на обектите могат да бъдат извършени всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа от 17.01.2017 г. до 02.03.2017 г.
   
6. Депозит за участие в конкурса: депозитът е в размер на един месечен наем, дължим за помещението, за което се кандидатства, вносими по банкова сметка:
Общинска банка BG56SOMB91301027036901
BIC: SOMBBGSF
   
7. Краен срок за внасяне на депозита: 02.03.2017 г.

   
8. Документация за участие може да се закупи всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа, от 17.02.2017 г.до 02.03.2017 г., в кабинет „Личен състав“ срещу 15 лв., като заплатената сума не се възстановява.
   
9. Дата на провеждане на конкурса: 06.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД на ул. „Иван Вазов“ № 5
   
10. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса: до 16.00 ч. на 02.03.2017 г. в кабинет „Личен състав“, ет. 3 на сградата на дружеството.
   
11. Специални условия и изисквания: помещенията могат да бъдат да бъдат използвани само за предоставянето на медицински услуги (рехабилитация, физиотерапия).
   
За допълнителна информация тел.: 02/9878422; 02/9878423; 02/9878424
   
Управител: / д-р Вичка Аламанова /

17.02.2017