ДКЦ V - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, за умения по спортни танци и упражнения по укрепваща физкултура

В изпълнение на решение № 482 на столичния общински съвет, прот. № 37, т. 47 от дневния ред от 20.07.2017 г.и на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 4 и чл. 27 от Наредбата за общинските лечебни заведения:

Обявявам конкурс по реда на чл. 22 и следващите от Наредбата за общинските лечебни заведения за отдаване под наем на обособено помещение, собственост на дружеството, намиращо се в сградата с административен адрес гр. София, п. код. 1700, Район „Студентски”, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 8, от 108,56 (сто и осем цяло и петдесет и шест стотни) кв. м. и припадащите се идеални части в размер на 51,54 (петдесет и един цяло и петдесет и четири ) кв. м, находящо се на 4 етаж, блок 2 в сградата, за умения по спортни танци и упражнения по укрепваща физкултура.

2. Началната месечна наемна цена е в размер на 850,00 (осемстотин и петдесет) лв. без ДДС, определена чрез оценка на независим лицензиран оценител.

3.  Помещението се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

4. Общите и специални условия и изисквания към участниците в конкурса и необходимите документи за участие  в конкурса са посочени в конкурсната документация.

5. Конкурсната документация може да се закупи в касата на ДКЦ 5 всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:30 ч. на касата на 2 етаж на дружеството, в срок до 25.08.2017 г.

6. Цената на конкурсната документация е 30.00 (тридесет лева) лева без ДДС и се заплаща  в касата на 2 етаж на дружеството или по банков път в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB91301017817001, BIC: SOMBBGSF.

7. Определям депозит  в размер на 100 (сто) лв., за участие в конкурса. Депозитът се внася в касата на дружеството или по банков път на посочената сметка.

8. Определям депозитна вноска  при сключване на договора за наем, в размер на 1 (едно) месечен наем.

9. Оглед на помещението предмет на конкурса се извършва от кандидатите: всеки работен ден от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.00 ч., от датата на публикуването на обявата в  централен всекидневник до 25.08.2017 г., след представянето на документ за закупена документация.

10. Определям краен срок за приемането на документите за участие в конкурса до 17.00 ч. на 25.08.2017 г.

11. Конкурсът ще се проведе на 28.08.2017 г. от 10.00 часа, на 2 етаж в сградата на "Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД, кабинет № 56, без задължително присъствие на участниците.

Документацията за участие в конкурса е представена на заинтересованите лица на интернет страницата на Столична община.


УПРАВИТЕЛ:                                  
Д-р Вихрен Заяков

02.08.2017