ДКЦ II - София ЕООД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем за 36 месеца на помещение за аптека

На основание ДБУ и чл. 22 ал. 4 изречение „второ“ и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет

1.Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, собственост на дружеството, а именно:

1.1 Помещение за аптека, състоящо се от 30,40 м2, находящо се в сградата на дружеството на адрес: София, ул. "Хан Крум" № 1 партерен етаж”.

2. Срок на договора за наем: 36 месеца.

3. Начална наемна цена: 860.92 лева с включен ДДС.

4. Срок за закупуване на тръжната документация: до 20.05.2016 г. Документацията за участие се получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. на посочения в обявлението адрес, след заплащане на сумата от 30.00 лева, без ДДС, в касата на “ДКЦ  2 - София" ЕООД.

5. Кандидатите предоставят депозит в размер на 860,92 лева, който служи като гаранция за изпълнение на договора за наем. Депозитът се внася в касата на дружеството или се превежда по банковата сметка на "ДКЦ 2 - София" ЕООД в Общинска банка:
IBAN BG 66SOМВ91301010240201
банков код SOМВВGSF
и се връща на участниците в срок до 10 (десет) календарни дни от сключване на договора за наем, а на спечелилия търга се задържа и се връща, съобразно разпоредбите на подписания договор за наем.

6. Място за приемане на предложенията на участниците: стая 205 на 2 етаж, ул."Хан Крум" № 1, всеки ден от 09:00 часа до 12:30 часа.

7. Оглед на помещението предмет на търга: всеки ден от 10:00 часа до 12:00 часа до 20.05.2016 г.

8. Краен срок за подаване на предложенията 12:30 часа на 20.05.2016 г.

9. Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

10. Дата, място и час на провеждане на търга: 26.05.2016 г. в 10.00 ч. в кабинет № 206. Резервна дата 27.06.2016 г. в 10.00 ч. в кабинет № 206.

11. Изисквания към участниците в тьрга:
11.1 Кандидатите да имат разрешение за търговия с лекарствени продукти на дребно, издадено по реда на чл.228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
11.2. Не могат да участват лица, които имат парични задължения към държавата или са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, както и които са осъждани за престъпления срещу финансовата, данъчната или осигурителната система, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс: за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс : за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; са обявени в несъстоятелност; са в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; са свързани лица по смисъла па § 1 от Закона за държавния служител с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Същите ще бъдат отстранявани от процедурата. Отсъствието на посочените по-горе обстоятелства се удостоверяват с декларации по образец от документацията за търга при подаване на предложенията.

12. Кандидатите подават заявление (по образец) за участие в търга, придружено от списък на следните документи, които следва да представят:
12.1 заверено от кандидата копие па удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 месец от подаване на предложението или посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР;
12.2. документ за представителна власт на лицето, подписало предложението, когато се подава от пълномощник;
12.3 разрешение за търговия с лекарствени продукти на дребно издадено по реда на чл. 228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
12.4. заверено от кандидата копие на данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС
12.5. заверено копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година;
12.6. заверено от кандидата копие на удостоверение от съответната данъчна дирекция/данъчно подразделение на НАП, че кандидата няма не погасени публични задължения към държавата или общината, освен ако не са разсрочени или отсрочени;
12.7. документ за внесен депозит за участие - заверено от кандидата копие;
12.8. документ за закупена документация - заверено от кандидата копие;
12.9. оферта, включваща предложение за месечна наемна цена с ДДС;
12.10. декларации от кандидатите но условията на търга, посочени в т. 10.

13. Други условия в съответствие с целите на търга:
13.1. Имотът да се използва по начина предвиден в описанието му и съобразно предвидения срок.
13.2. Закупуването и монтирането на контролно-измервателни уреди (топломер, водомер, електромер) е за сметка на наемателите. Заплащането на потребените консумативи е за сметка на наемателите.

Заявлението за участие заедно с документите по т. 11 се подава в запечатан, непрозрачен плик № 1. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обекта на конкурса. Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик № 2 с надпис "Ценово предложение". Двата плика се поставят в запечатан непрозрачен плик, върху който се поставя само входящ номер и час на приемане на документите. Всички разходи, свързани с подаване на заявлението са за сметка на кандидата.

За справки тел. - 02/987 27 47
03.05.2016