Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (логопед - удължаване на срока)


Обява относно удължаване срока за подаване на оферти за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: логопед.

27.07.2020