Детска градина № 55 ”Иглика”, район "Люлин"

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 55 ”Иглика” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 55 ”Иглика”, район "Люлин", за:
• логопед.

 

26.07.2019