Детска градина № 40 „Проф. Г. Ангушев”, район "Триадица"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018/2019 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 40 „Проф. Г. Ангушев”, район "Триадица", за: приложно изкуство, народни танци.

 

16.11.2018