Детска градина № 124 „Бърборино“, район "Красно село"

Обява за провеждане на конкурс по документи за образователни дейности в ДГ № 124 „Бърборино“ извън основните форми на педадогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 124 „Бърборино“, район "Красно село", за: ментална аритметика.

11.10.2019