Детска градина № 113 „Преспа”, район "Средец" (философия с деца, английски език)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 113 „Преспа”, район "Средец", за: 

19.10.2021