Детска градина № 105 „Ракета”, район "Подуяне"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности съгласно закона за предучилищното и училищното образование за учебните 2018/2019 г. 2019/2020 г., 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 105 „Ракета” за: английски език, народни танци, плуване, футбол, логопед.

14.05.2018