Детска градина № 1, район "Възраждане"

Обява за провеждане на конкурс по документи за образователни дейности в ДГ № 1 извън основните форми на педадогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 1, район "Възраждане", за: подвижни игри с топка.

11.10.2019